Rudri sahit 2073 B.S

Baishakh - 01, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 15

Asar - 29

Shrawan - 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 25, 26, 28, 31, 32

Bhadau - 01, 03, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 18, 29

Asoj - 27, 29

Kartik - 01, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30

Mangsir - 03, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29

Poush - 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 29

Magh - 03, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29

Falgun - 03, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30

Chaitra - 03, 04, 05, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30

 

Foundation inauguration: 2073 B.S

Baisakh – 10, 11

Shrawan – 5

Kartik – 26, 27

Mangsir- 24, 29

Poush- 22

Falgaun- 12

 

House entrance sahit 2073 B.S:

Magh - 10, 20, 24

Falgaun- 12

Shivam Cement